Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност "БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАДИОЛЮБИТЕЛИТЕ" /БФРЛ/ от членовете на сдружението свиква на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл.13, ал.3 от Устава на БФРЛ Общо събрание на сдружението на 09 (девети) юни 2018 година от 12.00 часа в хотелски комплекс „Старозагорски минерални бани” мини Марица изток.  

при следният дневен ред:

  1. Отчет за дейността на БФРЛ през 2017 год.
  2. Приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2018-2020 год.
  3. Избор на нови Председател, Управителен и Контролен съвет на БФРЛ.
  4. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе същият ден в 13:00 часа на същото място и при същият дневен ред.

Председател на УС на БФРЛ: Виктор Ценков

 

За тези които желаят да останат с преспиване контакт с :

Управител на хотелски комплекс "Мини Марица-Изток" ЕАД

Койчо Коев тел: 0887619705 е-mail: k.koev@marica_iztok.com

Additional information