Уважаеми колеги,

На 09.02.2017 г. (петък) състав на СГС взе решение по иска на Спортен радиоклуб София LZ1KAA срещу проведеното на 10 декември 2016 г. в гр. Велико Търново Общо Събрание на БФРЛ.

Решението не е връчено официално на БФРЛ, но предвид интереса, който това дело възбуди в нашите среди, УС на БФРЛ се запозна с него веднага след публикуването му.

Настоящото становище има за цел да предостави обективна информация относно съдебното решение по иска на Спортен радиоклуб София LZ1KAA срещу проведеното на 10 декември 2016 г. в гр. Велико Търново Общо Събрание на БФРЛ.

Ние, в УС на БФРЛ вярваме, че посредством такъв тип отворена комуникация ще бъдат избегнати възможности за спекулации по темата от недобросъвестни лица.

Решението на съда е публично достъпно и може да бъде намерено на следния адрес за справки по приключили дела:

http://legalacts.justice.bg/

Съд: Софийски градски съд

Вид дело: търговско дело

N на дело: 24

Година: 2017

Ключова дума може да не се поставя.

 

Накратко, какво реши съдът:

 

Поради това, че при избора на новите УС и КС е гласувано явно, съдът приема, че е нарушен Уставът на БФРЛ в чл.14 ал.3. Както е известно, решението гласуването да бъде явно бе взето чрез гласуване и представителите на всички присъствали 14 клуба, включително и представителя на LZ1KАA, гласуваха „ЗА“. По този казус съдът има следното становище:
„По мнението на настоящия съд, решение за явен вот вместо тайно гласуване без да се изменя устава е можело да бъде взето единствено ако на общото събрание са били представени всички членове на сдружението и решението е било взето единодушно от всеки от тях, но такава хипотеза в настоящия случай не е била налице.”

Поради тази причина съдът реши „ ..избор на нов председател, управителен и контролен съвет следва да бъдат отменени като взети в противоречие с устава- чл.14, ал.3. „.

Всички останали твърдения на ищеца Спортен радиоклуб София LZ1KAA са отхвърлени от съда.

По-долу ще намерите списък на твърденията на ищеца относно нарушения, допуснати при свикването на ОС:

-        при свикването на общото събрание са допуснати редица нарушения на процедурата както следва: в протокола от заседанието на управителния съвет, провело се на 19.10.2016 г., на което е взето решение за свикване на общото събрание, не е отразено по чия инициатива се свиква общото събрание, с което е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от ЗЮЛНЦ ;

-        председателят на управителния съвет не е изпратил писмена покана до всеки един от членовете на сдружението най-малко 15 дни преди насрочения ден, с което е нарушено изискването на чл. 15, ал. 2 от устава на сдружението ;

-        в поканата, обнародвана в „Държавен вестник“, не се съдържа указание по чия инициатива се свиква общото събрание ;

-        поканата за свикване на общото събрание не е била поставена в сградата, в която се намира управлението на сдружението един месец преди насрочения ден, с което са нарушени изискванията на чл. 26, ал. 2 и 3 от ЗЮЛНЦ ;,

както и твърдения за допуснати нарушения при провеждането на самото общо събрание, а именно:

-        не е бил представен актуален списък на редовните членове на сдружението с доказателства за тяхната актуална регистрация и платен членски внос за последните 3 години, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 2 и т. 4 от устава ;

-        не е била извършена проверка дали лицата, присъстващи на общото събрание като представители на съответните клубове-членове, разполагат с пълномощни, издадени им от представителите на съответните клубове ;

-          при откриването на работата на общото събрание не е била извършена проверка на кворума – не е бил обявен общият брой на членовете на сдружението, каква част от тях са се явили лично и каква част са представени от представител с пълномощно ;

-        не е изготвен доклад на комисията по регистрацията и документи, потвърждаващи заплащането на членски внос на членовете за трите години на отчетния период от 2014 до 2016 г. ;

-        за общото събрание не са били подготвени, представени и внесени за обсъждане и гласуване посочените в дневния ред бюджет и насоки за дейността на сдружението за периода 2017-2020 г., с което са били нарушени правата на членовете на сдружението да бъдат информирани за неговата дейност ;

-        изборът на нов управителен съвет е бил извършен без старият да бъде освободен от отговорност ;

-        на общото събрание не са били представени отчетите на контролния съвет за трите години на отчетния период, както и материалите от проверки на ММС и НАП за периода 2013-2016 г., с което е било нарушено изискването на чл. 12, ал. 1 от устава за информиране на членовете относно дейността на сдружението ;

-        избраният за председател на контролния съвет г-н В.В.не е присъствал при избора си, както и не е дал съгласието си с него ;

-        председателят на управителния съвет г-н В.Ц., като управител на два клуба-членове на сдружението е участвал в гласуването чрез пълномощно, предоставено му от г-н Веселин Котаров, като ефективно е гласувал сам за себе си с два гласа, с което е нарушено правилото на чл. 28 ЗЮЛНЦ .

С РЕШЕНИЕТО СИ СЪДЪТ ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕСЪСТОЯТЕЛНИ ВСИЧКИ ТЕЗИ ТВЪРДЕНИЯ НА ИЩЕЦА!

Следва цитат от решението на съда:

ОТХВЪРЛЯ предявения от сдружение „С. Р.С.“, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № 14126, том 301, стр. 90 по ф.д. № 12805/2007 г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „*********, срещу сдружение „Б.Ф.НА Р./БФРЛ/“, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № 82 , том 2, стр. 55 по ф.д. № 16537/1991 г. на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „********, партер, офис 1, за отмяна на решенията, приетите и отразени в протокола от провелото се на 10.12.2016 г. общото събрание на сдружение „Б.Ф.НА Р./БФРЛ/“ решения за приемане на  Отчет за дейността на БФРЛ през периода 2013-2016 г.; Отчет на Контролния съвет; Приемане бюджет и насоки за дейността на БФРЛ за периода 2010-2017 г.; както и решенията по т.Разни, като неоснователен.

Какво следва от тук нататък:

-        -        УС на БФРЛ ще изработи план за действие веднага след официалното получаване на решението на съда;

-         -        до провеждането на ново ОС за избор на Председател, Управителен съвет и Контролен съвет напълно законни са старите УС и КС на БФРЛ. Това е видно и от справката за актуалното състояние на БФРЛ, която всеки желаещ е свободен да направи;

-        -        Отчетите и докладите за периода 2013-2016 г., приети на състоялото се на 10.12.2016 г. ОС във Велико Търново, са приети от съда;

-        -        Бюджетът и насоките за периода 2017-2020 г., приети на състоялото се на 10.12.2016 г. ОС във Велико Търново, са приети от съда и към момента остават в сила.

 

В резултат на действията на Спортен радиоклуб София LZ1KAA, на БФРЛ са нанесени следните материални щети:

-         -        разходите по делото от страна на БФРЛ са 480 лева, като тази сума не включва никакви компенсации за времето, прекарано от членове на УС в подготовка и обработка на информация, изискана в хода на процеса ;

-         -        съдът по горното решение е присъдил, че БФРЛ трябва да изплати на Спортен радиоклуб София LZ1KAA нескромната сума от 1840 лева, представляваща съдебно-деловодните им разноски ;

-         -        ще бъдат направени и разходи за организиране на ново ОС – административни разходи, наемане на зала и т.н.

 

БФРЛ няма предвидени в бюджета си средства за такива разходи и решение на този проблем ще бъде търсено от УС на БФРЛ.

 

С Уважение,

УС на БФРЛ

Допълнителна информация