LZ CW CLUB - УСТАВ

 
I. Общи положения
 
Чл. 1. LZ CW CLUB, по-долу наричан “клубът”, е доброволно, независимо сдружение, с идеална цел за подпомагане и насърчаване на радиолюбителските връзки на телеграфия (CW).
Чл. 2. Клубът не е юридическо лице.
 
Чл. 3. Клубът провежда събрания (Кръгла маса, Round Table) всеки вторник, на 3527 кHz, в час, определян oт събранието според сезона, които се водят от контролна станция LZ9CWC.
 
Чл. 4. В клуба има секции:
 
а) аварийни комуникации, ръководена от координатор;
 
б) Old Ham, ръководена от старейшина;
 
По решение на събранието на клуба, могат да се създават секции за специфична изява на радиолюбителската активност или по интереси.
 
Чл. 5. Клубът:
 
а) провежда ежемесечно КВ състезание с международно участие;
 
б) издава за членове на клуба, на всеки три месеца, сертификат за отлична работа на CW; Предложения се правят и гласуват от събранието.
 
в) издава диплом LZCWC за връзки с членове на клуба.
 
Клубът може да провежда и други еднократни или постоянни мероприятия по решение на събранието.
 
Чл. 6. Клубът извършва информационна дейност за членовете си чрез радио, електронен и печатен бюлетини, според възможностите.
 
II. Членство в клуба
 
Чл. 7. Право на членство в клуба имат всички лицензирани български и чуждестранни радиолюбители, които отговарят на следните изисквания:
 
a) да са активни в етера на CW;
 
б) да приемат Устава на клуба и спазват нормите на радиолюбителската етика и морал;
 
в) да заявят лично желанието си за членство на събрание на клуба или до член на клуба, след като са запознати
 
с условията за членство и одобрени от седмичното събрание;
 
г) новоприетият член заплаща на председателя на клуба еднократен встъпителен членски внос от 5 лева, след което получава членски номер и права на клубен член.
 
д) чуждестранните членове не заплащат встъпителен членски внос.
 
Чл. 8. Членовете на клуба са равноправни и равнопоставени. Те имат право да участват във всички форми на неговата дейност, да избират и да бъдат избирани в ръководството и да поставят емблемата на клуба и клубния си номер върху своите QSL картички.
 
Всички членове на клуба могат да получат членска карта за сметка на клуба, срещу предаване на цветна снимка, паспортен формат и желани за поместване данни.
 
Чл. 9. Прекратяване на членството в клуба е доброволно и чрез изключване, в случай когато са констатирани груби нарушения на Устава и радиолюбителската етика. Решението се взима от Управителния съвет и се одобрява от седмичното събрание.
 
III. Ръководни органи
 
Чл. 10. Ръководен орган на клуба е Общото събрание, т. е. АКТИВЪТ на клуба от минимум 11 члена, които присъстват на седмичното събрание на дадена дата.
 
Чл. 11. Общото събрание:
 
а) приема и изменя Устава;
 
б) утвърждава насоки за развитие на клуба;
 
в) избира председател и отговорници по ресори /менажери по целесъобразност, като контест менажер, диплом менажер, одитор за проверка на финансовото състояние на клуба и др.
 
г) взима решение за прекратяване дейността на клуба и неговото разпускане.
 
Чл. 12. Общото събрание взима решенията си с мнозинство 2/3 от присъстващите.
 
Чл. 13. Дейността на клуба се финансира от:
 
а) встъпителен членски внос;
 
б) доброволни вноски, спонсори и фирми.
 
IV.Заключителни разпоредби
 
Този Устав, приет на 9 юни 2007 г. по време на Hobby Radio 2007 в Казанлък, отменя Устава, приет на
17 октомври 2000 г.
LZCWC

Допълнителна информация