Протокол No.3 от проведено заседание на УС на БФРЛ на 29.09.2017

Дата и време на провеждането

29 Септември 2017 г. от 19:00 ч. до 22:05 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера. бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Виктор Маринов, LZ1NY

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Руско Русев, LZ1RT

Христо Здравков, LZ1YQ

Иван Котев, LZ1IK

Иван Иванов, LZ1PJ

Стефан Александров, LZ1WDX

Присъствали членове на КС

 

Председателстващ заседанието

Виктор Ценков, LZ3NN

Протоколчик

Юлияна Неофитова, LZ1EZ

Присъствали други радиолюбители

Красимир Любенов Павлов – LZ1ZD

Анна Цанова – LZ3GU

Владимир Радев – LZ1OT

Асен Евгениев Кънев – LZ2HQ

Камен Лъчезаров Димитров – LZ1DKL

Пламен Николов Тодоров – LZ3FM

Иван Атанасов Тодоров – LZ2HT

Валентин Иванов Събев – LZ1VLS

Борислав Йорданов Бояджиев – LZ4CB

 

Дневен ред

  1. Отчет за свършената работа от предишното заседание на УС на БФРЛ;
  2. Отчитане  проведеното 21-во Европейско първенство ро радиозасиче /ARDF/;
  3. Отчитане проведеното 14-то Световно първенство по скоростна телеграфия /HST/;
  4. Генерална Конференция на IARU-R1 Landshut 2017 – основни решения и подробности от провеждането й;
  5. Обсъждане на спортен календар на БФРЛ за 2018 г.;
  6. LZDX Contest 2017, дискусия за провеждането му, отчитане и други належащи въпроси, свързани с провеждането му;
  7. Среща, дискусия и предложение за радиолюбителската дейност в страната – основно за КВ и УКВ дейност;

 

След дискусии и гласуване по горепосочените точки бяха взети следните решения

 

Точка

Решение

Срок

Отговорен изпълнение

1

Констатира следните незпълнение задачи, натрупани през последните месеци:
-  не е публикуван списъка на членовете на БФРЛ;

- не са отпечатани членските карти;

- не са публикувани логовете на участниците на LZDX Contest 2016 и тези по време на Държавните шампинати за 2017.

Възможно най-кратък

Виктор Ценков – LZ3NN

 

Веселин Коратов – LZ5VK

2

Приема доклада на Виктор Ценков. Накратко:
Първенството мина доста успешно на България, Завоювана е Европейска титла от Андрея Дяксова (W19), два сребърни медала от Иван Сираков (M21) и Христо Гарипов – LZ2CT (M70).
България е определена за домакин на Европейското първеснтво по радиозасичане през 2021г.

 

Свършено

 

3

Приема доклада на Иван Иванов. Накратко:
Завовани са два златни един сребърен и един бронзов медал от Теодора Гецова и един бронзов от Тодор Тодоров .

България е домакин на Балканското първенство и Европейската купа по HST през 2018г. В най-кратък срок да се проучат подходящите места за провеждането й, като кандидат в момента е района на Банско.

Свършено

 

4

Приема отчетният доклад от Панайот Данев LZ1US, който е публикуван на сайта на БФРЛ.

 

Свършено

 

5

1. След отчитане опита от последните години, прие следните промени за провеждане на КВ шампионатите за 2018г.:

Обхват: 3.5 MHz;

Времетраене: 16:00 часа до 20:00 часа LZT

2. Обсъждане на потенциални кандидатури за провеждане на Присъственото КВ състезание през 2018г. Срок за заявки – декември 2017. Отчете като положително въвеждането през 2017г. на клубна класация, както и класиране по страни.

3, Дава срок до месец ноември 2017г. отговорниците по направления да дадат график на състезнията от ДСК и МСК за 2018г.

Ноември 2017

Отговорниците по направления

6

6.1 Прие  се предложението за въвеждане на категория UNLIMITED за чуждестранните участници от 2018г. Предложението се гласува и се прие със 6 гласа ЗА и 1 въздържал се.

6.2 Прие се предложението на LZ1WDX да отпадне задължителното изискване за аудио записи на участнците, претендиращи за призово класиране в състезанието.

Свършено

 

7

1. С цел по-добра организация на LZ7HQ по време на IARU Contest  през 2018г. се определи група, състеавена от Красимир Павлов, LZ1ZD и Христо Здравков LZ1YQ, която да излезе с предложение за цялостна организация за провеждане на състезанието

2. По повод въпроса за промяна на Техническите изисквания: Имаме срок до февруари 2018 БФРЛ да представи предложение за промяна пред  КРС. Срока за 2017г е изтекъл вече.

3. Да се проучи възможността БФРЛ да бъде домакин на YOTA през някои от следващите години. За целта ще получим допълнителна информация от YOTA координатора на IARU-R1 и ще преценим как ще се действа по нататък.

4. Приканва се в по-бързи срокове да се актуализура платформата на сайта на БФРЛ с цел по-нагледно и бързо качване на необходимата информация.

5. Следващшото заседание на УС на БФРЛ ще се проведе в началото на декември, като на него задължително трябва да се утвърди спортният календар на БФРЛ за 2018г, и преме становището на оределената група за организиране на LZ7HQ за 2018г.  

7.1
декември 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февруари 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможно най-кратки

 

Красимир Павлов – LZ1ZD

 

Христо Здравков – LZ1YQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

УС на БФРЛ

 

 

Председателстващ заседанието: …………………………………

                                                           Виктор Ценков, LZ3NN

 

 

Протоколчик:......................................................

 

                        Юлияна Неофитова, LZ1EZ

Additional information