Дата и време на провеждането

16 Март 2018 г. от 19:00 ч. до 22:00 ч.

Място на провеждането

Офис на БФРЛ - гр. София,  ж.к. Лагера. бл. 5

Присъствали членове на УС

Виктор Ценков, LZ3NN

Веселин Котаров, LZ5VK

Руско Русев, LZ1RT

Иван Котев, LZ1IK

Иван Иванов, LZ1PJ

Стефан Александров, LZ1WDX

Бойчо Хаджийски, LZ1BJ

Виктор Маринов, LZ1NY

Присъствали членове на КС

Васил Топалов, LZ1VPT

Протоколчик

Веселин Котаров, LZ5VK

Присъствали гости

Георги Алексов, LZ2OQ

Панайот Данев, LZ1US

Владимир Радев, LZ1OT

Стефан Пейчев, LZ1VX

Божидар Мадов, LZ1BBM

Стоян Топалов, LZ1STQ

Кирил Соколов, LZ7AA

Дневен ред

1.    1. Свикване на Общо събрание на БФРЛ до средата на 2018г.

2.    2. Организация на LZ7HQ за 2018г.

3.    2.1 Организация на работните меса;

4.    2.2 Отпечатване на QSL картички.

5.    3. Предложение за излъчване на Бюлетин на БФРЛ в нов формат

6.    4. Обсъждане статута на неплатилите членски внос клубове, членове на БФРЛ:

7.    4.1 Балкански спортен клуб - Карлово

8.    4.2 Клуб на радиолюбителите Теньо Биков – Казанлък

9.    4.3 Сдружение "Клуб по спортна стрелба-Загорец" – Нова Загора

10.    4.4 Спортен клуб "ОРЛОВЕЦ ЕКСТРЕМУМ" - Габрово

11.    4.5 Радиоклуб Бяла – Бяла

12.    5.Разглеждане на отношението на Спортен Радиоклуб София към БФРЛ

13.    6.Дипломен менажер на БФРЛ - бъдещата дейност

14.    7.Финансово обезпечаване на работата на QSL бюрото на БФРЛ

15.    8. Определяне екипа от България за YOTA 2018 въз основа на подадените заявки

16.    9.Разни

9.1 Клевети на г-жа Анна Цанова, изричани по време на бюлетина, излъчван от нея   по адрес на УС на БФРЛ  и персонално към отделни  членове на УС на БФРЛ

9.2 Предложение за подпомагане на радиоклуба към Професионална гимназия по телекомуникации – LZ1KTC с апаратура.

9.3 Намаляване текущите разходи за БФРЛ.

9.4 Своевременно обновяване и актуализиране на съдържанието на сайта на БФРЛ.

9.5 Отмяна като нецелесъобразно решение по т.6.5 от заседанието на УС на БФРЛ, проведено на 23.02.2018 г.

9.6 Допълнение  на решението по т. 6.3 от заседанието на УС на БФРЛ, проведено на 23.02.2018 – удължава срока на плащането на членския внос към БФРЛ за тази година  до 30 юни 2018 г. 

Допълнителна информация